Regulamin

Regulamin sprzedaży

Sprzedaż ebooka „Nie za słodkie EBOOK” za pośrednictwem strony internetowej https://niezaslodkie.pl realizują Aleksandra Chrzanowska i Ewelina Zientara, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą „Nie za słodkie Chrzanowska Zientara s.c.”, ul. Poleska 6,  40-733 Katowice, NIP: 634 293 64 23, REGON 381298872

Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail niezaslodkie@gmail.com oraz numerem telefonu 883 215 638.

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Ebook – Ebook pt. „Nie za słodkie EBOOK”, którego twórcą jest Sprzedawca,
 2. Ciastka – ciasta i ciasteczka wyróżnione na stronie https://niezaslodkie.pl/kategoria-produktu/popup/
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego)
 5. Operator Płatności

PayPro SA

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

NIP 779 236 98 87,

REGON 301345068

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://niezaslodkie.pl/regulamin-sklepu/,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://niezaslodkie.pl
 3. Sprzedawca – Aleksandra Chrzanowska i Ewelina Zientara, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą „Nie za słodkie Chrzanowska Zientara s.c.”, ul. Poleska 6, 40-733 Katowice, NIP: 634 293 64 23, REGON 381298872
 • 2

Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Ebooka oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Ebooka.
 • Decydując się na zakup Ebooka, kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego Ebooka on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tracąc ten sposób prawo odstąpienia od umowy.
 • Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Do korzystania z Ebooka konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu na czas pobierania pliku,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików w formacie PDF,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 • Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 • Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Ciastek. 
 • Decydując się na zakupy Ciastka, Kupujący wyraża zgodę na odbiór zakupionych Ciastek osobiście lub poprzez wyznaczoną przez Kupującego osobę w siedzibie Sprzedawcy, tj. ul. Poleska 6, 40-733 Katowice, w wybranych godzinach spośród dat zaproponowanych przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania faktury lub paragonu świadczącego o zakupie Ebooka i/lub Ciastek w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) i/lub w postaci fizycznej w siedzibie Sprzedawcy.

 

 • 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Ebook stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Ebooka przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Ebooka i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 4

Zakup Ebooka

 1. W celu zakupu Ebooku, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt do koszyka, klikając w przycisk „Kupuję i wspieram lokalny biznes”
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – jedyną formą płatności za Ebook jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności lub przelewem bankowym na podane konto Sprzedawcy,
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Ebook.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Ebooka uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • 5

Udostępnienie Ebooka

 1. Zakupiony Ebook zostanie udostępniony Kupującemu na dedykowanej stronie dostępnej pod adresem https://niezaslodkie.pl
 2. Zakupiony Ebook zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności.
 • 6
 1. W celu zakupu Ciastka, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” i/lub przycisków oznaczonych ikoną koszyka.
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – jedyną formą płatności za Ciastka jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności lub przelewem bankowym na podane konto Sprzedawcy,
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Ebook.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.  Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4.  

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://niezaslodkie.pl/wp-content/uploads/2020/04/Formularz-odstapienia-od-umowy.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Ebook wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Ebook ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Ebooku, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Ciastko wolne od wad.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Ciastko ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 6. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Ciastka, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 7. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://niezaslodkie.pl/wp-content/uploads/2020/04/Formularz-reklamacyjny.doc , jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://niezaslodkie.pl/polityka-prywatnosci/

 • 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. 1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. 2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. 3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Copyright © 2020 Nie za słodkie Chrzanowska Zientara s.c.